Greenpeace gaat vrijwel onvermijdelijk stikstof rechtszaak aanspannen tegen de Staat

Rechtszaak stikstof

Op 20 mei 2021 heeft Greenpeace aangegeven dat zij juridische stappen gaan ondernemen tegen de overheid. Veel unieke Nederlandse natuur staat inmiddels op omvallen door jarenlange veel te hoge stikstofuitstoot. De oorzaak hiervan is te danken aan het – door de overheid veroorzaakte – decennialang zwalkende stikstofbeleid.

Onderzoek ‘Effecten van stikstofdepositie nu en in 2030: een analyse’ 

Aanleiding tot deze directe actie is het recente ecologisch-wetenschappelijk onderzoek van onderzoekscentrum B-WARE. Ecoloog Roland Bobbink stelt in het onderzoek dat de situatie in Nederland alarmerend is. Bijna 90% van onze beschermde habitattypes zijn in matig tot slechte staat. De natuur verstikt letterlijk door het enorme stikstofoverschot. Het gevolg hiervan is dat de natuur steeds eentoniger en stiller wordt; de biodiversiteit, en daarmee gehele ecosystemen zijn aan het instorten.

Van bedreigde en zeer gevoelige habitattypes zoals zandverstuivingen, heischrale graslanden en veenmosrietlanden, die zich onder andere bevinden op de Veluwe, laat het onderzoek al zien dat kenmerkende biodiversiteit reeds blijvend verloren is gegaan.

Stikstofuitstoot moet snel en drastisch omlaag, haast is geboden!

Nederland stoot gemiddeld 4 keer zoveel stikstof uit als andere Europese landen. Daarbovenop zijn we ook nog eens qua oppervlakte een vrij klein land, dus het ‘volume’ stikstof wat neerslaat is daardoor relatief gezien ook groter. De grootste boosdoener van stikstofdepositie in Nederland is de veehouderij.

In dierenmest ontstaat namelijk ammoniak, waarvan Nederland jaarlijks meer dan 75 miljard kilo produceert (dat is ruim 4.400 kilo mest per Nederlander). Ammoniak (en stikstofoxiden, NOx) zijn zogenoemde reactieve stikstofverbindingen die de oorzaak zijn van de huidige problematiek. Van alle Europese landen houdt Nederland per hectare landbouwgrond het meeste aantal dieren, Noord-Brabant is zelfs het meest vee-dichte gebied ter wereld.

Het gedeelte van de stikstofcyclus wat berekend wordt met AERIUS

 

 

Eisen van Greenpeace

Verdere achteruitgang van de natuur moet stoppen, dat is zelfs in Europese wetgeving vastgelegd. Maar de Nederlandse overheid heeft daar tot op heden lak aan en schendt deze Europese natuurregelgeving. 

 

Daarom heeft Greenpeace op 20 mei 2021 een sommatiebrief aangeboden aan demissionair premier Rutte en demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waarin ze oproepen zo spoedig mogelijk meer maatregelen te treffen voor natuurbehoud en herstel in Nederland. De eisen van Greenpeace luiden: 50% stikstofreductie (ten opzichte van 2019) in 2025, 70% reductie (t.o.v. 2019) in 2030 en 90% reductie (t.o.v. 2019) in 2035. 

 

Acht boerenorganisaties hebben zich verenigd met de eis van Greenpeace aan de overheid. De overheid heeft jarenlang weggekeken van de enorme gevolgen van de Nederlandse vee-industrie. Het is gewoon simpelweg niet mogelijk om als klein land de op één na grootste landbouwexporteur van de wereld te zijn en tegelijkertijd binnen de ecologische grenzen te blijven produceren. 

Het is tijd dat de Nederlandse Staat eindelijk de nodige knopen doorhakt waarmee de Nederlandse landbouw en veehouderij in plaats van een oorzaak van natuur- en klimaatproblematiek kunnen worden omgevormd naar een oplossing hiervoor. Ecologische landbouw met veel minder dieren, en met de natuur als ‘kern-inachtneming’ is de sleutel. De overheid moet prioriteit geven aan een goed verdienmodel voor duurzaam boeren en er moet voldoende geld beschikbaar worden gesteld om de switch naar ecologische landbouw te faciliteren voor de Nederlandse boeren.

Tot dusver heeft de overheid nog niet laten zien dat ze echt aanstalten willen maken voor een juridisch houdbaar doch drastisch pakket maatregelen voor deze stikstofcrisis. De stap van Greenpeace naar de rechter zal dus met alle waarschijnlijkheid niet lang uitblijven.

Iets meer stikstof in mest

Het CBS heeft de cijfers gepubliceerd (15/02/2021) over de uitscheiding van stikstof en fosfaat in mest van 2020. Stikstofuitscheiding is de uitscheiding van stikstof zonder de aftrek van gasvormige verliezen in de vorm van ammoniak en andere stikstofverbindingen die optreden tijdens de opslag van mest. 

De uitstoot van de landbouw is tussen 1990 en 2019 met ruim 60% verminderd. Toch heeft Nederland het grootste stikstof overschot per hectare landbouwgrond van Europa. Mede doordat Nederland dichtbevolkt is, intensieve landbouw bedrijft en veel verkeer heeft. De afgelopen 10 jaar is de uitstoot van stikstof gestagneerd. 

Om de stikstofuitstoot te reduceren is beleid opgesteld. Allereerst worden er kritische depositiewaarden gesteld voor natura 2000 gebieden. De reden waarom er stikstofberekeningen worden gevraagd bij bouwvergunningen; de fundering van ons bedrijf! 

Ten tweede is er een stikstofplafond voor mest, een maximale uitstoot van 504,4 miljoen kilogram per jaar.  Over dit laatste meldt het CBS dat in 2020 de uitscheiding van dierlijk mest in vergelijking met een jaar eerder licht is toegenomen (1%). Hoewel deze uitstoot van 494 miljoen kilogram nog wel onder het vastgestelde stikstofplafond ligt, scheelt het slechts 10 miljoen kilogram. Verklaringen voor de toename zouden de verandering is samenstelling van het veevoer zijn en een toename van de melkveestapel. 

Bereiken we in 2021 cijfers ruimschoots onder het plafond?

Sneeuw als grondstof oplossing voor de stikstofcrisis?!

De stikstof crisis zorgt in Nederland voor veel problemen. Bij het aanvragen van een vergunning voor bouw nabij natura 2000 gebieden, is een stikstofberekening verplicht. Is de uitstoot te hoog dan kan dit het bouwproject stoppen, tenzij er maatregelen genomen worden. 

Naast berekeningen, zijn wij als Hedgehog Company ook betrokken bij duurzame manieren van bouw. Denk aan houtmodules of bouwhubs. Afgelopen week ontdekten wij een innoverende nieuwe manier van bouwen, zonder stikstofuitstoot! 

Het bouwen van Iglo’s, bij voorkeur door middel van een cakeblik of emmer gaat volledig handmatig, zonder aan -of toevoer van grondstoffen en elektriciteit. De woning heeft een hoog comfort gehalte gezien sneeuw als grondstof een slechte warmtegeleider is. De woning is daardoor goed geïsoleerd. De warmte blijft binnen en de kou buiten!

Ons team is al druk bezig geweest met de testversies, wij zien graag jullie versies tegemoet! 

Voor tips met het bouwen met sneeuw adviseren wij dit nieuwsartikel!

Een woningtekort, een daling in nieuwbouwhuizen en een stikstof crisis.

Om het woningtekort in Nederland terug te dringen, moeten er volgens minister Ollongren in de komende tien jaar 845.000 woningen bij komen. Het nieuws dat na jaren van stijging het aantal nieuwbouwhuizen in 2020 is gedaald is dan ook een echte ‘domper’, aldus de NOS. 

Om precies te zijn gaat het om de oplevering van 69.322 nieuwbouwwoningen in 2020 (CBS), dit zijn er minder dan het jaar ervoor. Maar als hierbij de transformator woningen bij worden opgesteld (van kantoorpand naar appartementen) dan komen we uit op ruim 79.000 en daarmee is het Kabinetsdoel van 75.000 woningen per jaar tot 2025 wel gehaald! 

Maar daarmee is het woningtekort nog niet opgelost, plus er ligt ons nog een ander gevaar op de loer…

In 2019 barstte de stikstof crisis los, hierdoor werd de vergunningverlening voor nieuwbouwprojecten tijdelijk stilgelegd. Het proces van vergunning tot bouw duurt ongeveer twee jaar, waardoor de gevolgen van de stikstof crisis naar alle waarschijnlijkheid pas in 2021 en 2022 te zien zijn. Kortom, een nog grotere domper ligt ons in de toekomst op te wachten. 

Om in de toekomst nog meer dompers te voorkomen, is emissieloze en duurzame woningbouw de oplossing.


Het artikel van de NOS: Domper voor woningzoekenden: aantal nieuwbouwhuizen gedaald na jaren van stijging (28/01/2021).

Stikstof handelen in luchtvervuiling

In vervolg op onze blogpost van vorige week, haken we in op een artikel van Trouw. Hierin gaat Patrick Jansen in op de handel van stikstof vergunningen die is ontstaan door extern salderen.

Hierbij heeft de overheid de stikstof vergunningen van boeren omgezet in verhandelbare stikstof emissierechten. Het uitdelen van emissierechten op deze wijze wordt ‘grandfathering’ genoemd, het principe dat de oude regels blijven gelden voor bestaande situaties. De vervuiler (in dit geval de boeren) wordt betaald voor het vervuilen. Jansen stelt hierbij de vraag; “Hoe kun je het recht om de lucht te vervuilen cadeau krijgen en vervolgens doorverkopen?”

Met het kopen van emissierechten is in theorie niets mis, denk aan de koop van stikstofruimte van innovatieve boeren zodat de woningnood vermindert. Maar dan moet dat wel rechtstreeks bij de overheid gekocht worden zodat de maatschappij wordt betaald en niet de vervuiler. “Want dat de overheid de vervuiler betaalt, dat stinkt.” aldus Jansen.

Hoe de belastingbetaler de sjaak is door het huidige stikstofbeleid

In de radio-uitzending van 17 januari van de KRO-NCRV wordt het huidige stikstofbeleid in Nederland goed uiteengezet. Maar bovenal wordt er sterke kritiek gegeven op het huidige beleid van minister Schouten. De boodschap is duidelijk: ze heeft haar opvolger een molensteen om de nek gehangen en de belastingbetaler is de sjaak.

In het huidig stikstofbeleid zijn de #stikstof vergunningen van boeren verhandelbaar gemaakt. Deze verhandeling komt voort uit het zogeheten extern salderen waarbij partijen met een stikstofprobleem een tijdelijke vergunning van een boer kunnen leasen. Een vergunning kostte vrijwel niks, nu hebben deze een totale waarde van 8 miljard…(!)

Wanneer de opvolger van Schouten de stikstofcrisis daadwerkelijker moet aanpakken, dienen vergunningen van boerderijen opgekocht te worden. De ‘prijs’ om deze op te kopen is geëxplodeerd en wie betaalt er straks? Juist, de belastingbetaler.

Sowieso verdient het opkoopbeleid nog een debat in de kamer. Als een bakker stopt met zijn bakkerij omdat er te veel van zijn in de straat, ligt er toch ook geen zak geld van de overheid klaar?

Insectenbiodiversiteit als de drager van ecosystemen

De insectenpopulatie is de afgelopen decennia sterk veranderd en dit heeft een enorme impact op het ecosysteem, aldus de NRC (12/01/2021). Stikstofdepositie in Nederlandse natuurgebieden is één van de oorzaken. De grondbodem van Nederland is van zichzelf vrij stikstofarm en heeft (had..) een unieke flora en fauna. Als door menselijk toedoen de verhouding grondstikstof in de bodem met andere grondnutriënten uit balans raakt, heeft dit gevolgen voor de planten die hun voedingsstoffen uit de grond halen. Meer over deze bodumverzuring lees je hier. Sommige zullen floreren in zulke omstandigheden, waar andere plantsoorten juist verdwijnen. Dit zorgt voor het verdwijnen of migreren van insecten omdat hun geprefereerde leefomgeving dusdanig veranderd dat het onleefbaar wordt.

Dit domino-effect heeft catastrofale gevolgen voor de natuur in Nederland. Hoewel het gevolgen heeft voor iedereen, is niet iedereen zich daarvan bewust. Daarom is het des te belangrijker dat we actie ondernemen om insectensterfte aan te pakken. Minder lichtvervuiling, meer inheemse planten in je tuin en minder stikstof uitstoot. Met dat laatste wilt Hedgehog Company een significant verschil maken, zodat de egel over 10 jaar nog steeds kevertjes kan blijven eten!

#stikstof

Hoe de vrije stikstofruimte van boeren de bouwsector toekomst geven

Als reactie op een artikel van de NOS van afgelopen woensdag over vrije stikstofruimte, nemen wij als #stikstof experts deze nieuwe ontwikkeling onder de loep!

Door innovaties als het scheiden van natte en vaste mest kan een boer stikstofruimte vrij maken. Deze stikstofruimte kan de boer verleasen of extern salderen. Dit betekent dat de boer een deel van zijn niet-benutte stikstofruimte in zijn vergunning tijdelijk of permanent beschikbaar kan stellen aan andere sectoren. Kortom, door de innovatie wordt de stikstofuitstoot van de landbouw verminderd. Zo komt er ruimte vrij voor andere sectoren om projecten te realiseren binnen hun geldende stikstofnormen.

Op het eerste gezicht lijkt deze constructie een gunstige ontwikkeling te zijn; innovatie in de landbouw, de realisatie van bouwprojecten en milieuwinst. Echter ontmoedigt het de innovatie in andere sectoren. In plaats van de ontwikkeling door te maken naar een lagere uitstoot in de industrie of een uitstootvrije bouwsector, wordt de landbouw gebruikt om de sector vervuild te laten. Wij pleiten voor een innovatieve en uitstootvrije bouwsector, want het kan! De Hedgehog Company staat voor u klaar voor het realiseren van uw duurzame bouwproject.

#stikstof #duurzaamonderneme

Van stikstofreductie naar depositie

Weer ontbreekt het aan echt structurele en integrale oplossingen binnen het nieuwe voorstel stikstof van Schouten van 13/10 j.l.. Dit keer focussen we ons op de depositie.

Belastinggeld voor schonere machines. Belastinggeld voor uitkopen boeren.

Reductie op uitstoot is veranderd in een reductie op depositie; omdat het om depositie draait. Klopt, maar een reductie-doel op uitstoot is meetbaar, controleerbaar en niet onderhevig aan allerlei omstandigheden voordat het ergens op de grond valt binnen of buiten de Nederlandse grens.

Daarnaast is de geadviseerde reductie van 50% in de wind geslagen. Schouten vindt het na 26% wel welletjes want ‘meer reductie is lastig haalbaar’.

Onzin vinden wij, reductie van stikstof gaat hand in hand met het verduurzamen van onze samenleving. Denk aan het emissie-vrij maken van mobiliteit, het energiezuiniger maken van onze huizen, van het gas af en verantwoord vlees eten. Wij dagen Minister Carola Schouten dan ook uit om breder te kijken en de stikstof in de context te plaatsen bij het behalen van onze klimaatdoelen!

Het einde van de veevoermaatregel

Dat de #stikstofcrisis moeilijk te bezweren is, is de meeste mensen nu wel duidelijk. Twee weken geleden vond er weer eens een interessant gebeurtenis plaats.
Minister Carola Schouten heeft afgezien van haar omstreden veevoermaatregel. Ondanks de protesten van boeren ligt de oorzaak hier toch (met name) ergens anders.

#Klimaatverandering.

2018 is een van de droogste jaren geweest in onze geschiedenis en als gevolg hebben we in 2019 nog flink problemen ondervonden met de waterstand. Ook 2020 verloopt voor zover rondom de trend gekenmerkt door ‘5% droogste jaren’ sinds 1906 (1).

De oorzaak ligt niet enkel bij een tekort aan #neerslag, ook het overschot aan zonuren zorgt voor hogere verdamping. Het KNMI heeft in een onderzoek met de UU toenemende droogtes gelinkt aan klimaatverandering (2).

Door de droogte bevat het ruwvoer, waarover we in onze vorige post schreven, minder eiwitten. Door dit eiwittekort in het basisvoer, blootgelegd in een analyse van het WUR, is dus besloten om van de omstreden veevoermaatregel af te zien.

De gevolgen van klimaatverandering zijn complex en zullen in de toekomst meer invloed krijgen op alle (en onvoorziene) aspecten van onze samenleving. In dit geval zullen de meeste boeren deze ‘hulp’ uit onverwachte hoek in ieder geval dankbaar zijn.

AERIUS berekening aanvragen