stikstofberekenen.nl hedgehogcompany stikstofberekening.nl stikstofuitstoot PAS programma aanpak stikstof AERIUS calculator Natura2000 bouwvergunning bouwplaats stikstof bestemmingsplan
Constructie werkplaats

Het kan wel!

Vandaag belichten we het rapport ‘Het kan wel! – De wegen uit het stikstofdoolhof voor woningbouwprojecten’ van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uit. Ondanks de uitwegen is er een terugloop in het aantal aanvragen en vertragingen van projecten. Maar we kampen ook met een wooncrisis waardoor de urgentie om voor beide een oplossing te vinden hoog is. Het rapport is een goed overzicht geworden voor projectontwikkelaars, wij geven een korte samenvatting.

Het rapport begint met een uitleg over stikstofdepositie in Nederland, en de huidige wet- en regelgeving. Ook is de AERIUS-calculator toegelicht, dit komt uiteraard overeen met ons proces van stikstofdepositieberekeningen. Vervolgens wordt benoemt dat de stikstofdepositie al vroeg in het proces meegenomen moeten worden om stikstof geen probleem te laten zijn voor het plan of project. De initiatiefnemer moet zich de vraag stellen: “Met welke uitdaging op het gebied van stikstofdepositie hebben we te maken?” In een voortoets moet worden verkend of er een kans is dat de voorgenomen activiteiten leiden tot significante (negatieve) gevolgen voor een Natura 2000-gebied. Hier kan er al gedacht worden aan schoner bouwmateriaal en het verbouwen van bestaande (lege) gebouwen tot woningen .

Stapsgewijs benoemt het rapport de verschillende manieren waarop woningbouwprojecten ondanks het stikstofbeleid gerealiseerd kunnen worden. Daarbij geeft het rapport voorbeelden uit de praktijk.

Intern salderen

Hierbij wordt het beoogde plan vergeleken met de voorgaande situatie op dezelfde grond, de referentiesituatie. Indien er stikstofdepositie op de (bijna overbelaste) hexagoon verdwijnt en er met het nieuwe plan minder voor terugkomt, is er sprake van intern salderen.

Voorbeeld: Een projectontwikkelaar wil op een kavel met een agrarische bestemming woningen realiseren. Doordat het bemesten van de grond wegvalt in de beoogde situatie, ontstaat er voldoende ruimte om de ontwikkeling te realiseren.

Extern salderen

Er is sprake van extern salderen als de toename van de stikstofdepositie niet groter is dan de afname van stikstofdepositie elders. De referentiesituatie wordt bepaald, evenals de beoogde situatie en vervolgens worden verschilberekeningen uitgevoerd.

Voorbeeld: Een woningcorporatie maakte stikstofruimte vrij door woningen aardgasvrij te maken door deze aan te sluiten op een warmtenet. Deze afname in stikstofdepositie is berekend en vervolgens ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van woningen op een nieuwe locatie!

Passend Ecologische beoordelen

Hierbij wordt er in gegaan op de ecologische gevolgen van de stikstofdepositie. Als er een kans is op gevolgen voor een Natura 2000-gebied, wordt er onderzocht of de voorgenomen activiteiten daadwerkelijk tot deze gevolgen leiden.

Voorbeeld: Bij een dijkversterking is in de ecologische beoordeling vastgesteld dat tijdelijke stikstofdepositie door het project geen significante gevolgen zal hebben voor het omliggende habitat door goed beheer.

ADC-Procedure

Indien er sprake is van een significant verschil voor een natura-200 gebied, dan is positieve besluitvorming alleen mogelijk met een ADC-procedure. A = geen alternatief met minder gevolgen mogelijk. D = dwingende reden van groot openbaar belang. C = Natuurcompensatie voor de aangetaste habitats. (geen voorbeelden gegeven).

Het hele rapport’Het kan wel! – De wegen uit het stikstofdoolhof voor woningbouwprojecten’ kun je hier downloaden.

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op .

AERIUS berekening aanvragen